नेपालमा आयकर जरिवाना

नेपालमा आयकर जरिवाना


यो पोस्टबाट के अपेक्षा गर्ने ।


यस पोष्टले आयकर ऐन २०५८ संग सम्बन्धित शुल्क, जरिवाना, ब्याज र दण्डसम्बन्धी व्यवस्था के कस्तो छ , शुल्क, जरिवाना, ब्याज र दण्ड कसरी गणना गर्ने बारे बताईएको छ ।
आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद २२ मा शुल्क, जरिवाना, ब्याज र दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।कुन कुन अवस्थामा करदातालाई शुल्क, जरिवाना, ब्याज र दण्ड जरिवाना लगाउन सकिन्छ ?


करदातालाई आयकर ऐनको निम्न दफा बमोजिम शुल्क, जरिवाना, ब्याज र दण्ड लगाउन सकिनेछ ।


1. आयकर विवरण पेश गर्न ढिलाई गरेमा वा व्यवसायको कारोबार अभिलेख राख्न असफल भएकोमा लाग्ने शुल्क । ( दफा ११७ )
2. अनुमानित किस्ता बमोजिमको कर रकम कम आँकडा गरेमा लाग्ने ब्याज । ( दफा ११८ )
3. ढिला कर भुक्तानी गरेमा लाग्ने ब्याज । ( दफा ११९ )


फर्छ्यौट पेश गर्दा अभिलेख राख्न वा ढिलाई गर्न असफल भएकोमा लागू हुने शुल्क । ( धारा ११७ )


आयकर ऐनको धारा ११७ बमोजिम के–के शुल्क समेटिएका छन् ?


धारा ११७ ले समेटिएको शुल्क यस प्रकार छ ः

 • ऐनको धारा ९५.१ मा मनाही गरिएको अनुमानित कर फर्छ्यौट पेश गर्न नसक्नु । (११७.१क)
 • ऐनको धारा ९५क.९ मा दर्ता हुन नसक्नु ७ ाष्भि भ्भिअतचयलष्अ ब्मखबलअभ त्बह च्भतगचल एभचकगबलत . ( ज्ञज्ञठ.ज्ञद्य)
 • ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम आयकर फर्छ्यौट पेश गर्न नसक्नु । (११७.१ऋ)
 • ऐनको धारा ८१ ले तोकेको कागजात हरु राख्न नसक्नु । (११७.२)
 • ऐनको धारा ९०.१ बमोजिम स्रोतमा विद्युतीय कर असुल गर्न नसक्नु । (११७.३)


यी प्रत्येक प्रोभिजनमा गहिरो डुबुल्की मार्नुहोस्।


ऐनको धारा ९५.१ मा मनाही गरिएको अनुमानित कर फर्छ्यौट पेश गर्न नसक्नु । (११७.१क)


अनुमानित कर फिर्ता के हो?


छोटकरीमा भन् ने हो भने, अनुमानित कर फिर्ता भनेको प्रत्येक वित्तीय वर्षको पुश भित्रको आय प्रतिफल प्रस्तुत गर्नु हो जसले त्यस वर्षको लागि तिरेको करको अनुमान गर्छ । भ्कतष्mबतभम त्बह च्भतगचल ले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा पूर्ण विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस , जो फिर्ता पेश गर्न योग्य छन् ७ भ्कतष्mबतभम त्बह को गणना कसरी गरिन्छ ।


राम्रो गणना


करदाताले समय सीमाभित्र अनुमानित कर फिर्ता पेश गर्न नसकेको अवस्थामा, प्रति फिर्ता शुल्क शुल्क बढी हुन्छ ।


यसको उच्चताः
आई. रु ५००० वा
ष्ष्. प्रति आय आयको रूपमा आँकलन योग्य आयको ०.०१% ।

ऐनको धारा ९५क.९ मा इलेक्ट्रोनिक अग्रिम कर फर्छ्यौट गर्न वा दाखिला गर्न नसक्नु । (११७.१ख)


हामीले अघिल्लो पोष्टमा यस ऐनको धारा ९५क.९ मा अग्रिम कर सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा छलफल गरिसकेका छौं । म्भतबष्कि मा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।


राम्रो गणना


करदाताले असार २५ गतेभित्र ऐनको धारा ९५क.९ मा इलेक्ट्रोनिक अग्रिम कर फर्छ्यौट दाखिला गर्न नसकेमा पुनरावेदन को वास्तविक दाखिला गर्ने मितिमा दाखिला गर्न माग भएको मितिले १.५% प्रति बर्सेनि १.५% शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ध्यान दिनुहोस् कि गणना मासिक आधारमा गरिन्छ त्यसैले महिनाको कुनै पनि भागलाई पूर्ण महिनाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।


ग. ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम को आय कर फर्छ्यौट पेश गर्न नसक्नु । (११७.१ऋ)


हामीले अघिल्लो पोष्टमा यस ऐनको धारा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम आयकर फिर्ता गर्ने प्रावधानबारे छलफल गरिसकेका छौं । यसलाई विवरणमा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।


राम्रो गणना


कुनै व्यक्तिले वार्षिक आयकर फर्छ्र्योट पेश गर्न नसकेको वा फिर्ता पेश गर्न ढिलाई गरेको अवस्थामा लाग्ने शुल्क निम्नानुसार रहेको छ ।


आई. एचभकगmष्खभ त्बहउबथभच को लागि ः मासिक रुपमा हिसाब गर्दा प्रति महिना १०० रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लाग्ने । यहाँ पनि महिनाको कुनै पनि भागलाई पूर्ण महिनाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।

ष्ष्. अन्यको लागिः शुल्क बढी
क. कुनै पनि कटौती (जस्तै सकल प्राप्ति) वा बिना आयको रूपमा समावेश गरिएका सबै रकम समावेश गरेपछि प्राप्त निर्धारणयोग्य आयको ०.०१%
द. मासिक १०० रुपैयाँ प्रति महिना ।


घ. ऐनको धारा ८१ ले तोकेका कागजातहरु राख्न नसक्नु । (११७.२)


राम्रो गणना ।


कुनै व्यक्तिले ऐनको धारा ८१ ले तोकेको दस्तुर कायम गर्न नसकेमा निम्न बमोजिमको शुल्क बढी लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ः


यसको उच्चताः
ष्. सकल प्राप्तिको ०.१% वा
ष्ष्. वार्षिक रु. १००० ।


आयकर ऐन २०५८ को दफा ८१ बमोजिम के कस्ता कागजात राख्नुपर्ने हो ?


राख्नुपर्ने कागजातहरु यस प्रकार छन् ः–

 • ड्ड दाबी गरिएको खर्चको प्रमाणीकरण गर्ने चालान ।
 • ड्ड कर दायित्व निर्धारण मा ाबअष्बितष्लन कागजातहरू.
 • ड्ड आयकर फर्छ्यौट प्रमाणित गर्ने कागजातहरु क्ष्च्म् मा पेश गरेको
 • ड्ड क्ष्च्म् मा पेश गरिएको कुनै पनि सूचना मान्य हुने कागजातहरु
 • ड्ड क्ष्च्म् द्वारा उपलब्ध गराइएको वैध कागजात
 • ड्ड लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

धारा ८१ बमोजिमका कागजात हरु कहिलेसम्म राख्नु पर्छ ?


ऐनको धारा ८१ ले तोकेको कागजातहरु न्युनतम ५ बर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने छ ।


भ. ऐनको धारा ९०.१ बमोजिम स्रोतमा कटेको ७ ाष्भि भ्भिअतचयलष्अ त्बह म्भमगअतभम गर्न नसक्नु । (११७.३)


राम्रो गणना


करदाताले ऐनको दफा ९० को उपदफा (१) बमोजिम स्रोतमा विद्युतीय कर कटौती गरी दाखिला गर्न नसकेको अवस्थामा फिर्ता को वास्तविक दाखिला को मितिमा दाखिला गर्न आवश्यक मितिबाट दाखिला नगरेको रकममा प्रतिबर्ष २.५% शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ध्यान दिनुहोस् कि गणना मासिक आधारमा गरिन्छ त्यसैले महिनाको कुनै पनि भागलाई पूर्ण महिनाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।


आयकर ऐन २०५८ को धारा ९०.१ मा के छ ?


धारा ९०.१ (जसलाई इटिडिएस फिर्ता पनि भनिन्छ) ऐनको धारा ८७, ८८, ८८क ७ ८९ बमोजिम रोक्का कर पेश र भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।
यस अधिनियमको धारा ८७, ८८, ८८क ७ ८९ आकर्षित गर्ने भुक्तानीको अन्त्यदेखि २५ दिनभित्र ईडीडीएस फाइल गर्नुपर्ने भएको छ ।
यी प्रत्येक सेक्सनको बारेमा थप जानकारीको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्।


धारा ८८(सेवा शुल्क र लगानी फिर्ता सम्बन्धी टिडिएस)


खण्ड ८८क (ध्ष्लमाबिि न्बष्ल मा त्म्क्)


धारा ८९(ठेक्का भुक्तानी सम्बन्धी त्म्क्)

Tags : 

Blogs

Share This : 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Genuine people have been working hard to provide these resources. Preventing illegal copying and copyrights protect their livelihood. BE SMART!! DONT COPY.